Ordningsföreskrifter

GRUNDREGLER

Grundregler för TBK Brunnsbo


Föreskrift


§1 Allmänt

Denna ordningsföreskrift är giltig för Tranholmens Båtklubb.

Med styrelsen angivet nedan menas Tranholmens Båtklubbs styrelse.

Med medlem angivet nedan menas båtplatsinnehavaren.


§2 Ansvar och skyldigheter

Medlem och båtinnehavare (förare) är skyldig att följa bryggvärdars och styrelsens anvisningar.

Varje medlem är skyldig att ha sin båt försäkrad för brand och ansvar för att få förtöja inom hamnområde.

Varje medlem är skyldig att själv tillse att Tranholmens Båtklubb har korrekta kontaktuppgifter.

Båt skall inom resp. hamnområde framföras med högst 5 knops hastighet och med hänsynstagande till bryggor och övriga båtar.

Medlem är ansvarig för skador och åverkan på andra båtar, på bryggorna och pontonerna samt dessas fasta installationer (såsom el- och belysningsinstallationer mm) som uppkommit pga. slarv, ovarsamhet, brist på tillsyn alt. bristfällig eller försumlig förtöjning genom dennes eller hyresgästs försorg.

Medlem som upptäcker att annans båt ej är tillförlitligt förtöjd, vattenfylld eller på annat sätt är utsatt för fara, skall snarast kontakta båtens ägare.

Vid omedelbar risk för skada på någon båt, y-bom, ponton eller brygga bör om möjligt, dock utan risk för egen person, åtgärder vidtagas för att undvika eller minska eventuell skada.

Olja och miljöfarligt avfall får ej utsläppas/kastas i vattnet eller på land. Denna typ av avfall skall transporteras till miljöstation.


§3 Båtplats

Max en ordinarie båtplats kan tilldelas per fastighet.

Y-bomsplats kan endast tilldelas fastighetsägare på Tranholmen, dock ej hyresgäster.

Extraplats fördelas vid behov och tillgång, gäller ej y-bomsplats.

Om behovet av platser överstiger tillgängliga platser kan styrelsen ompröva besittningsrätt av extraplats.

Kontrakt skrivs för varje båtplats och gäller säsongsvis ett år i taget. Förnyas automatiskt om inte kontraktet sägs upp innan årsförfallodatum av medlemmen eller styrelsen.

Medlem som anskaffar annan båt än den som legat till grund för tilldelad plats, kan inte, om båten på grund av storlek eller annan orsak inte är lämpad för platsen ifråga, kräva att plats skall beredas för den nya båten.


§4 Avgifter för båtplats

Årsavgift bestäms av styrelsen varje år.

Erläggs ej betalning för erhållen faktura inom föreskriven tid förlorar medlemmen sin plats 30 dagar efter påminnelse.

Erlagd årsavgift återbetalas ej även om man flyttar från ön

Medlem äger ej angiven plats, bara rätten att disponera platsen under betald period.


§5 Båtplatsen följer ej fastigheten vid försäljning

Båtplats får inte överlåtas på ny innehavare av fastighet.

Båtplatsen tillfaller väntelistan för respektive anläggning.

Vid köp av ny fastighet på Tranholmen i samband med försäljning av befintlig fastighet så har medlemmen rätt att behålla sin nuvarande ordinarie båtplats.


§6 Upplåtande av båtplats i andra hand

Båtplats får ej upplåtas i andra hand av medlemmen.

Styrelsen godkänner, efter ansökan från medlem, under en begränsad tidsperiod andrahandsupplåtelse.

I punkt 2 ska kontrakt skrivas.


§7 Bryggor och strandområdets skötsel

Föremål får ej fast anbringas på ponton/brygga utan tillstånd av bryggvärd.

Vid nedsmutsning av ponton/brygga åligger det medlem att rengöra efter sig.

Salt som halkskydd vintertid får ej användas på betongbryggor då det skadar betongen.

Strandområdet ska städas av medlemmarna, lämpligen vid Tranholmens Samfällighets vår och höststädning.


§8 Båtars förtöjning

Båt ska förtöjas enl. bilaga 1 till dessa ordningsföreskrifter.

Båtinnehavare skall förtöja båt på anvisad plats.

Medlem är skyldig att besiktiga y-bom alt. boj och kättings kondition minst en gång per år (se förtydligande nedan)


§9 Uppläggning (förvaring) av båtar

Uppläggning inom hamnområde / park på fastlandet är inte tillåten.


§10 Anmälan om flytt

Ska ske skriftligen till styrelsen senast en månad före flytt.

Tomtnummer, fastighetsägare, brygga och båtplatsnummer
Tolkning/förtydligande av paragrafer

 

§3

Fortsatt behov av extraplats/andraplats (er) prövas av styrelsen om brist på båtplatser uppstår. Återlämnande av båtplats bör i första hand göras på frivillig basis.


§8

Då antalet platser är begränsat vid strandområde Brunnsbo brygga får båt ej lämnas under längre tid utan skall förtöjas vid bojplats/y-bom alt. lämnas kvar på ön.

Förtöjning utanför skyltat/anvisat område är inte tillåtet.


§9

Det är inte tillåtet att lägga upp (förvara) båt på fastlandsidan, gäller hela året.