Om TBK Brunnsbo

OM TBK BRUNNSBO

STADGAR

Stadgar för Tranholmens Båtklubb, Brunnsbo

antagna 1994-07-16 och registrerade

ändrade 2005-05-29

ändrade 2012-06-03


§1 Namn och hemort

Klubbens namn är Tranholmens Båtklubb, Brunnsbo med hemort Tranholmen, Stocksund, Danderyds kommun.


§2 Ändamål och verksamhet

Klubbens namn är Tranholmens Båtklubb, Brunnsbo med hemort Tranholmen, Stocksund, Danderyds kommun.

Tranholmens Båtklubb Brunnsbo har till ändamål att träffa upplåtelseavtal med Danderyds kommun om bryggorna i Brunnsbo, Käppala och Svanholmen och att till personer bosatta på Tranholmen hyra ut båtplatser vid dessa bryggor, att förestå och administrera klubbens båtplatser samt stranden vid Brunnsbo. Båtplatserna i Brunnsbo disponeras under tiden 15 april till 30 oktober, att upprätta och fastställa ordningsföreskrifter för samtliga bryggor i båtklubben. Att i övrigt verka för att anläggningen vårdas och sköts på rationellt sätt i enlighet med god sed och träffade avtal, att följa av brandmyndighet och andra myndigheter utfärdade bestämmelser.


§3 Medlemskap

Allasom hyr båtplats av klubben skall bidra till skötsel av bryggorna och strandområdet. Medlemskap upphör när något hyresförhållande inte längre föreligger.

Medlem, som inte inom föreskriven tid erlägger fastställd årsavgift eller vid upprepade tillfällen bryter mot av klubben fastställda ordningsföreskrifter, utesluts ur klubben och förlorar därmed sin rätt till båtplats. Medlem skall tillse att båten är adekvat försäkrad.

Medlem får ej överlåta båtplats på ny innehavare. Medlem får under en begränsad tidsperiod upplåta båtplatsen i andra hand till av klubbens styrelse utsedd ny innehavare.

Avtalet förfaller med omedelbar verkan om platsinnehavaren vägrar uppge storlek och vikt på sin båt eller vilseleder klubben om båtens rätta ägare, storlek och viktförhållande.


§4 Styrelse

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

Styrelse väljs vid årsmöte för tiden fram till nästa årsmöte. Styrelseledamot är omvalbar.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför om två ledamöter är närvarande och eniga om beslutet. Om fler ledamöter är närvarande, fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

Det åligger styrelsen att sköta klubbens angelägenheter och fatta de beslut som fordras för att stadgandena i § 2 ovan skall uppfyllas. Frågor av större vikt kan av styrelsen hänskjutas till klubbmöte.


§5 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassaförvaltare var för sig.


§6 Räkenskaper

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

Styrelseberättelse och bokslut med balansräkning överlämnas till revisorerna före mars månads utgång. Dessa handlingar jämte revisionsberättelse bifogas kallelsen till årsmötet.


§7 Revision

Klubbens räkenskaper granskas av en revisor, som jämte en suppleant för denne, väljs av årsmötet. Suppleant inträder därest den ordinarie revisorn har förfall.


§8 Årsmöte

Årsmöte skall äga rumföre maj månads utgång. Medlem, som önskar få ärende behandlat på årsmötet, skall tillställa styrelsen ärendet senast under mars månad. Följande ärenden skall behandlas på årsmötet:

  • mötets stadgeenliga utlysning,
  • val av ordförande för mötet,
  • val av en närvarande medlem att jämte mötets ordförande justera årsmötets protokoll,
  • godkännande av föredragningslistan,
  • föredragning av styrelseberättelsen jämte bokslut och balansräkning, föredragning
  • av revisorns berättelse,
  • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
  • fastställande av budget för det löpande verksamhetsåret,
  • val av styrelse, en revisor och en revisorsuppleant
  • övriga frågor som upptagits på föredragningslistan.


§9 Övriga sammankomster

Styrelsen kan besluta om ytterligare möten med klubben utöver årsmötet om styrelsen anser det motiverat.


§10 Kallelse till möten

Kallelse till årsmöte och övriga möten med klubben anslås vid båtbryggorna senast 14 dagar före sammanträdet.


§11 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. Minst en månad skall förflyta mellan mötena. Beslut fattas med två tredjedels majoritet av de närvarande.

STYRELSEN

TBK Brunnsbo styrelse består av tre ledamöter.

Ordförande: Moritz Weiss

Sekreterare: Jenny Wintzer

Kassör: Fredrik Bonorden

 

Du når hela styrelsen genom att skicka mail till: info@tbkbrunnsbo.se

STYRELSE PROTOKOLL

Stryelsens senaste årsmötesprotokoll per den 6 maj 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för 2017

 

UPPLÅTELSEAVTAL

Här kan du skriva ut upplåtesleavtalet som sen skickas in till styrelsen.